Skip to main content

6 docs tagged with "Leger"

View All Tags

EUTXO

Cardano sử dụng mô hình sổ cái Đầu ra Giao dịch Chưa sử dụng Mở rộng (EUTXO) cải tiến để hỗ trợ đa tài sản và hợp đồng thông minh.

EUTXO và Accounting

Sổ cái (leger) của blockchain có hai mô hình chính Accounting (kế toán) và UTXO (Giao dịch Đầu ra Chưa sử dụng).

Tương lai của Cardano DeFi với Mô hình eUTxO

Tại sao Cardano không giống bất kỳ blockchain nào khác? Mô hình Sổ cái UTXO "mở rộng" của họ hoạt động như thế nào? Các dự án Defi trên Cardano sẽ vận hành ra sao với mô hình eUTXO?