Skip to main content

20 docs tagged with "Hydra"

View All Tags

Hydra

Hydra là một giải pháp lớp 2 cho Cardano. Nó không phải là một giao thức đơn lẻ, mà là một họ các giao thức lớp 2 được thiết kế để giải quyết khả năng mở rộng và bảo mật mạng. Là một phần của giai đoạn phát triển Basho, Hydra tập trung vào các cải tiến và tối ưu hóa mạng ổn định để thiết lập một blockchain có thể mở rộng, linh hoạt và thông lượng cao. Bộ giao thức Hydra bao gồm giao thức Hydra Head, Interhead Hydra, Hydra Tail, v.v.