Skip to main content

4 docs tagged with "Wallet"

View All Tags

Địa chỉ ví

Các địa chỉ là một hàm băm blake2b-256 của các khóa công khai/xác minh có liên quan được nối với một số siêu dữ liệu có thể được lưu trữ trên blockchain Cardano.