Skip to main content

4 docs tagged with "IOG"

View All Tags

Các tổ chức sáng lập Cardano

Ba đối tác đóng vai trong quan trọng trong thành lập và thúc đẩy phát triển dự án Cardano là: Cardano Foundation (FC), Input Output Global (IOG) và EMURGO

Nhóm nghiên cứu

Là công ty nghiên cứu và kỹ thuật blockchain đang tham gia, cùng với Cardano Foundation, Emurgo và các bên thứ ba khác, trong việc phát triển nền tảng Cardano cốt lõi, IOG đã tập hợp một nhóm toàn cầu đa tài gồm hơn 600 người. Điều này bao gồm các nhà khoa học máy tính, nhà nghiên cứu hàn lâm, kỹ sư phần mềm, chuyên gia sản phẩm và kiến ​​trúc sư kỹ thuật.