Skip to main content

Giới thiệu

Chuyên mục này bao gồm tập hợp các video gồm: Các video livestream bằng ngôn ngữ Tiếng Việt và các video dịch phụ đề được thực hiện bởi nhóm dịch Fimi với sự tài trợ của Quỹ Catalyst.