Skip to main content

Cardano Summit 2023

Tổng hợp các video được dịch lồng tiếng của nhóm FIMI về sự kiện Cardano Summit, diễn ra từ ngày 02-04/11/2023 tại Dubai.

Đang tiếp tục được cập nhật


Hướng dẫn để xem thêm nhiều video trong danh sách

Picture

Picture