Skip to main content

Địa chỉ ví

Các địa chỉ là một hàm băm blake2b-256 của các khóa công khai/xác minh có liên quan được nối với một số siêu dữ liệu có thể được lưu trữ trên blockchain Cardano.

Shelley giới thiệu bốn loại địa chỉ khác nhau:

  • Base addresses (Địa chỉ gốc)
  • Pointer addresses (Địa chỉ chỉ định)
  • Enterprise addresses (Địa chỉ thương mại)
  • Reward account addresses (Địa chỉ nhận thưởng)

Bên cạnh những địa chỉ mới đó, Shelley tiếp tục hỗ trợ địa chỉ bootstrap thời Byron và địa chỉ tập lệnh - cript addresses, nhưng chỉ Base addresses và Pointer addresses mới có quyền ủy thác. Do đó, các địa chỉ bao gồm một số dữ liệu được tuần tự hóa được chỉ định trong đặc tả sổ cái được lưu trữ trong các khối của blockchain, ví dụ: địa chỉ Đầu ra giao dịch chưa được xác định (UTXO).

Dữ liệu tuần tự hóa (địa chỉ) chứa hai phần:

  • MetADAta (Siêu dữ liệu): được sử dụng để diễn giải.
  • Payload: dữ liệu thô hoặc được mã hóa.

Base addresses

Một Base addresses chỉ định trực tiếp khóa staking sẽ kiểm soát số stake cho địa chỉ đó. Quyền staking liên quan đến số tiền được giữ trong địa chỉ này có thể được thực hiện bởi chủ sở hữu của khóa staking. Base addresses có thể được sử dụng trong các giao dịch mà không cần đăng ký trước khóa staking.

Quyền ủy thác chỉ có thể được thực hiện bằng cách đăng ký khóa ủy thác và ủy quyền cho pool ủy thác. Khi khóa ủy thác được đăng ký, quyền ủy thác có thể được thực hiện cho các Base addresses được sử dụng trong các giao dịch trước hoặc sau khi đăng ký khóa.

Pointer addresses

Một Pointer addresses được chỉ định khóa staking một cách gián tiếp để kiểm soát số stake cho Base addresses. Nó tham chiếu khóa ủy thác thông qua một khóa ủy thác chỉ định, là một vị trí trên blockchain của chứng chỉ đăng ký khóa ủy thác cho khóa đó. Pointer addresses có thể được sử dụng trong các giao dịch, ngay cả khi mục tiêu của chúng không phải là đăng ký khóa ủy thác đang hoạt động. Điều này bao gồm tình huống trong đó khóa không được đăng ký sau (hoặc thực sự là trước) giao dịch và cũng bao gồm các chỉ định tới các mục tiêu rõ ràng là không hợp lệ. Lý do cho phép các mục tiêu không hợp lệ như vậy là để các node chỉ cần theo dõi các khóa ủy thác hiện đang hoạt động.

Một chỉ định có thể ngắn hơn đáng kể so với hàm băm được sử dụng trong các Base addresses.

Cần lưu ý, chứng chỉ đăng ký khóa ủy thác được tham chiếu bởi một Pointer addresses có thể bị mất sau khi khôi phục lại từ khóa bảo mật. Để tránh mất tiền trong trường hợp này, hệ thống coi các Pointer addresses có chỉ định không hợp lệ là hợp lệ cho mục đích sử dụng tiền được lưu trữ trong đó làm đầu vào cho các giao dịch (nhưng bỏ qua chúng cho mục đích chứng minh việc tham gia ủy thác). Theo tùy chọn, ví có thể từ chối tạo giao dịch tới Pointer addresses trước khi chứng chỉ được tham chiếu trở thành bất biến, để ngăn tiền bị loại khỏi bằng chứng cổ phần POS, trong trường hợp phục hồi lại ví gốc.

Enterprise addresses

Enterprise addresses không có quyền ủy thác, do đó, việc sử dụng các địa chỉ này có nghĩa là bạn đang từ chối tham gia vào giao thức bằng chứng cổ phần POS.

Các sàn giao dịch hoặc các tổ chức khác kiểm soát một lượng lớn ADA – nhưng giữ nó thay mặt cho những người dùng khác – có thể muốn tuân theo chính sách không thực hiện quyền ủy thác. Bằng cách sử dụng Enterprise addresses, các sàn giao dịch có thể chứng minh rằng họ tuân theo chính sách này. Vì Enterprise addresses không được liên kết với bất kỳ khóa staking nào nên chúng sẽ tự động bị loại khỏi các cơ chế ảnh hưởng đến lịch trình lãnh đạo vị trí. Lưu ý rằng việc sử dụng các địa chỉ không có quyền ủy thác sẽ làm giảm hiệu quả tổng số tiền ủy thác, tiền sẽ nằm trong tay nhưng kẻ tấn công tiềm tàng.

Reward account addresses

Reward account addresses là hàm băm mật mã của khóa staking công khai của địa chỉ. Reward account addresses được sử dụng để nhận phần thưởng khi tham gia vào giao thức bằng chứng cổ phần POS (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền).

Chúng có các thuộc tính sau:

  • Kế toán kiểu tài khoản (Accounting) được sử dụng, không phải kiểu UTXO.
  • ADA không thể được nhận thông qua các giao dịch thông thường. Thay vào đó, số dư của chúng se tăng lên khi phần thưởng được trả.
  • Có sự tương ứng một-một giữa các khóa staking đã đăng ký và Reward account addresses.

Khóa này được sử dụng bất cứ khi nào tiền được rút từ địa chỉ. Hơn nữa, ủy thác liên quan đến ADA trong địa chỉ sẽ được tự động cộng thêm vào ủy thác của khóa này. Giống như trong trường hợp Enterprise addresses, đối tượng staking cho địa chỉ phần thưởng không cần chứa thông tin.

Xem thêm Cơ chế trả thưởng Cardano hoạt động như thế nào?


Picture