Skip to main content

4 docs tagged with "Native Token"

View All Tags

Token gốc (native token)

Token gốc là một tính năng mới cho phép giao dịch nhiều tài sản trên Cardano. Người dùng có thể giao dịch với ADA và số lượng không giới hạn token do người dùng xác định (tùy chỉnh) gốc.