Skip to main content

3 docs tagged with "EUTXO"

View All Tags

EUTXO

Cardano sử dụng mô hình sổ cái Đầu ra Giao dịch Chưa sử dụng Mở rộng (EUTXO) cải tiến để hỗ trợ đa tài sản và hợp đồng thông minh.

EUTXO và Accounting

Sổ cái (leger) của blockchain có hai mô hình chính Accounting (kế toán) và UTXO (Giao dịch Đầu ra Chưa sử dụng).

Hiểu rõ về EUTXO

Ngày 24 tháng 05 năm 2023- Chia sẻ bài viết này trên Twitter | Facebook | Telegram