Skip to main content

Catalyst

Dự án Catalyst là một chương trình cho phép người sở hữu ADA trực tiếp bỏ phiếu và phân bổ vốn từ Kho bạc Cardano cho các dự án khởi nghiệp xây dựng các ứng dụng, công cụ và sản phẩm cho Cardano.