Skip to main content

Atlas

Atlas là một chương trình phụ trợ ứng dụng gốc Haskell, tất cả trong một để viết mã ngoài chuỗi cho các hợp đồng thông minh Plutus trên chuỗi.

📄️ Kiểm định tích hợp

Chúng ta đã thấy cách chúng ta có thể viết các bài kiểm tra cho hợp đồng thông minh của mình một cách thuận tiện bằng cách sử dụng trình bao (wrapper) của chúng ta dựa trên mô hình đơn giản của Plutus. Nhưng các thử nghiệm này đang chạy trên một sổ cái giả, nghĩa là chúng ta thực sự chỉ đang mô phỏng nó bằng cách có một số cấu trúc dữ liệu giả (chẳng hạn như bộ UTxO) đang được cập nhật khi gửi giao dịch thành công. Tuy nhiên, chúng ta có thể viết các bài kiểm tra để kiểm tra node thực và lập trình thuận tiện hơn một chút bằng cách tạo ra mạng riêng của chúng ta (viết tắt là privnet). Đây là bảng phác thảo sự khác biệt giữa hai cách tiếp cận: