Skip to main content

Học lập trình Javascript

Javascript là một ngôn ngữ lập trình rất phổ biến hiện nay. Đây là một ngôn ngữ lập trình dễ học và dễ sử dụng. Điều đặc biệt là bạn có thể sử dụng Javascript để viết một hợp đồng thông minh cho lĩnh vực tài chính trên nền tảng Marlowe Playground của mạng blockchain Cardano.

Chính vì vậy, chúng tôi sưu tầm các video dạy về Javascript để giúp bạn có thêm một hướng tiếp cận khác dễ dàng hơn với hợp đồng thông minh trên nền tảng Cardano.

Hướng dẫn để xem thêm nhiều video trong danh sách

Picture


Hoặc một khóa học cơ bản khác về Javascripts (ngắn hơn)


Picture