Skip to main content

Marlowe Pioneer 1st (video)

Bài giảng của Chương trình Marlowe Pioneer Program (Người tiên phong Marlowe) lần 1.

TÓM TẮT KHÓA HỌC VÀ HƯỚNG DẪN
 • Video bao gồm 32 bài giảng do IOG Accademy tổ chức và chia sẻ hoàn toàn miễn phí.
 • Phần dịch thuật do nhóm fimi.vn thực hiện với tài trợ của quỹ Catalyst.
 • Nhóm thảo luận về kiến thức về lập trình Hợp đồng thông minh trên nền tảng Cardano tại đây.
Hướng dẫn để xem toàn bộ bài giảng trong danh sách

Picture

Chúc các bạn thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích từ khóa học.


DANH SÁCH TOÀN BỘ CÁC BÀI GIẢNG
 • Bài 01: Welcome
 • Bài 02: Why do we need smart contracts
 • Bài 03: Why Marlowe
 • Bài 04: Marlowe suite overview
 • Bài 05: Introduction
 • Bài 06: The EUTxO Model and Marlowe Contracts
 • Bài 07: Using Daedalus
 • Bài 08: Marlowe Run
 • Bài 09: The Marlowe Playground
 • Bài 10: Blockly and Marlowe
 • Bài 11: Contract Metadata and Gists
 • Bài 12: Making Choices
 • Bài 13: Static Analysis
 • Bài 14: Homework
 • Bài 15: Announcement of the Mock Incubator
 • Bài 16: Marlowe embedded in Haskell Playground
 • Bài 17: Marlowe embedded in JavaScript Playground
 • Bài 18: Marlowe embedded in Haskell local
 • Bài 19: Homework
 • Bài 20: Financial contracts and standardization
 • Bài 21: Example contracts
 • Bài 22: Merkelization
 • Bài 23: Actus
 • Bài 24: Some things that could go wrong
 • Bài 25: Static analysis and linting
 • Bài 26: Formally verified properties
 • Bài 27: Conclusion
 • Bài 28: Overview of Marlowe CLI
 • Bài 29: Installing Marlowe CLI and Associated Tools
 • Bài 30: Running Marlowe Contracts without Blockchain Transactions
 • Bài 31: Running Marlowe Contracts on the Blockchain
 • Bài 32: Running Marlowe Contracts with the Marlowe Backend

Picture