Skip to main content

Marlowe cho người mới bắt đầu

Tài liệu này dành cho người mới bắt đầu với Marlowe, cung cấp một cái nhìn tổng quan về các hướng dẫn của Marlowe. Tài liệu được biên dịch và biên tập lại bởi fimi.vn


TÓM TẮT

 1. Bài 1: Giới thiệu về Marlowe: Hướng dẫn này cung cấp tổng quan về các ý tưởng đằng sau Marlowe, như một ngôn ngữ dành riêng cho miền được nhúng trong Haskell. Nó cũng giới thiệu các cam kết và thời gian chờ, là trọng tâm của cách Marlowe hoạt động trong bối cảnh blockchain.

 2. Bài 2: Ví dụ đầu tiên: Hướng dẫn này giới thiệu một hợp đồng tài chính đơn giản trong mã giả, trước khi giải thích cách nó được sửa đổi để hoạt động trong Marlowe, đưa ra ví dụ đầu tiên về hợp đồng Marlowe.

 3. Bài 3: Mô hình Marlowe: Trong hướng dẫn này, chúng ta xem xét cách tiếp cận chung của chúng ta để tạo mô hình hợp đồng trong Marlowe và bối cảnh mà các hợp đồng Marlowe được thực thi: chuỗi khối Cardano. Khi làm điều này, chúng ta cũng giới thiệu một số thuật ngữ tiêu chuẩn mà chúng ta sẽ sử dụng để mô tả Marlowe.

 4. Bài 4: Marlowe từng bước: Hướng dẫn này giải thích năm cách xây dựng hợp đồng trong Marlowe. Bốn trong số này là:Pay,Let,IfWhen xây dựng một hợp đồng phức tạp từ các hợp đồng đơn giản hơn, và thứ năm là Close, là một hợp đồng đơn giản. Khi giải thích các hợp đồng này, chúng ta cũng sẽ giải thích các giá trị, quan sátthực thi của Marlowe, được sử dụng để cung cấp thông tin bên ngoài và đầu vào cho một hợp đồng đang chạy để kiểm soát nó sẽ phát triển như thế nào.

 5. Bài 5: Marlowe trong Blockly: Phần này cho biết cách các hợp đồng Marlowe được xây dựng bằng cách sử dụng môi trường lập trình trực quan Blockly.

 6. Bài 6: Các kiểu dữ liệu Marlowe: Hướng dẫn này chính thức giới thiệu Marlowe như một kiểu dữ liệu Haskell, cũng như trình bày các kiểu khác nhau được sử dụng bởi mô hình và thảo luận một số giả định về cơ sở hạ tầng mà các hợp đồng sẽ được chạy.

 7. Bài 7: Marlowe được nhúng trong Haskell: Hướng dẫn này chỉ ra cách sử dụng một số tính năng đơn giản của Haskell để viết các hợp đồng Marlowe dễ đọc, dễ bảo trì và có thể sử dụng lại, được minh họa bằng cách xem lại hợp đồng ký quỹ.

 8. Bài 8: Marlowe được nhúng trong JavaScript: Marlowe cũng được nhúng trong JavaScript và ở đây chúng ta cho thấy cách các hợp đồng Marlowe có thể được tạo và chỉnh sửa trong JavaScript.

 9. Bài 9: Marlowe Playground: Hướng dẫn này giới thiệu Marlowe Playground, một công cụ trực tuyến để tạo các hợp đồng Marlowe được nhúng và thực hiện một cách tương tác.

 10. Bài 10: Các vấn đề tiềm ẩn với hợp đồng: Hướng dẫn này xem xét cách không viết hợp đồng Marlowe và những gì có thể xảy ra khi thực hiện hợp đồng ngay cả khi chúng đã được viết đúng.

 11. Bài 11: Phân tích tĩnh Các: hợp đồng Marlowe có thể được phân tích mà không cần chạy chúng, và do đó, chẳng hạn, chúng ta có thể xác minh rằng một hợp đồng sẽ luôn thực hiện các khoản thanh toán mà nó được yêu cầu, bất kể đầu vào mà nó nhận được. Hướng dẫn này giải thích điều này và cách chạy phân tích trong sân chơi.

 12. Bài 12: ACTUS và Marlowe: Hướng dẫn này giới thiệu ý tưởng chung về phân loại ACTUS, cùng với các ví dụ được triển khai trong Marlowe.

 13. Bài 13: Sử dụng Marlowe từ dòng lệnh GHCI: Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách sử dụng Marlowe từ dòng lệnh trong GHCI và đặc biệt cho thấy cách thực hiện hợp đồng bằng cách sử dụng ngữ nghĩa đã cho trước đó.

 14. Bài 14: Các phiên bản Marlowe trước đây: Sau đây chúng ta giải thích cách phiên bản hiện tại của Marlowe có liên quan với các phiên bản trước đó như thế nào.

 15. Bài 15: Marlowe ký quỹ - Từng bước một: Hướng dẫn tạo hợp đồng dựa trên hợp đồng ủy thác.

 16. Bài 16: Triển khai Marlowe trong Plutus: Cho đến nay, những hướng dẫn này đã xử lý Marlowe như một hiện vật 'độc lập'; hướng dẫn này mô tả cách Marlowe được triển khai trên blockchain, sử dụng 'chuỗi mô phỏng' cung cấp mô phỏng có độ chính xác cao của lớp Cardano SL.

 17. Bài 17: Ngữ nghĩa của Marlowe 2.0: Hướng dẫn này cung cấp ngữ nghĩa chính thức cấp cao của Marlowe 2.0 bằng cách mô tả các loại đầu vào được hỗ trợ và các chức năng ngữ nghĩa chính.

Các hướng dẫn này đề cập đến phiên bản hiện tại của Marlowe, được triển khai trong Marlowe Playground.

Nếu bạn muốn thử nghiệm với việc kéo thả các khối để tạo ra hợp đồng thông minh, hãy truy cập Marlowe Playground Blockly.


Picture