Skip to main content

Hoskinson - The Five Pillars of the 21st Century

Ngày 29/03/2023

Tóm tắt nội dung video

Charles Hoskinson thảo luận về năm lĩnh vực sẽ tác động lớn đến nhân loại trong thế kỷ 21.

  1. Năm lĩnh vực này là AI, điện toán lượng tử, sinh học tổng hợp, công nghệ nano và công nghệ blockchain.
  2. Hoskinson tin rằng AI là lĩnh vực quan trọng nhất trong số các lĩnh vực này vì đây là lần đầu tiên con người có thể mở rộng nhận thức của chúng ta đến mức có nhận thức tổng hợp trên phạm vi toàn cầu.
  3. Hoskinson giải thích rằng những công nghệ này đều được kết nối với nhau, vì chúng mở rộng hoặc điều chỉnh khả năng của con người.
  4. Điện toán lượng tử đặc biệt quan trọng vì nó mang lại cho con người những khả năng mới, chẳng hạn như những cách mới để giao tiếp và kết nối với nhau cũng như khả năng giải quyết các vấn đề không thể giải quyết bằng điện toán cổ điển.

Hãy xem video để biết thêm nội dung chi tiết (ĐẪ DỊCH THUYẾT MINH)


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới