Skip to main content

Hiểu đúng về staking

  1. Staking là gì?
  2. Staking khác với Mining và Lending thế nào?
  3. Những điều cần biết về Staking với ADA.
  4. Mất bao lâu sẽ có thể được nhận thưởng kể từ khi bắt đầu Stake?
  5. Các bước thực hiện cần thiết để Stake ADA.


Picture