Skip to main content

Hiểu đúng về epoch

Epoch là gì?

Chuỗi khối Cardano sử dụng giao thức Ouroboros để tạo điều kiện đồng thuận trên chuỗi. Ouroboros Praos chia thời gian thành các epoch. Mỗi epoch của Cardano bao gồm nhiều slot, mỗi slot kéo dài trong một giây. Một epoch của Cardano bao gồm 432.000 slot (tương đương 5 ngày).

Xem các sự kiện theo thứ tự Epoch
Xem các sự kiện theo thời gian

Picture