Skip to main content

Stablecoin Djed

Djed: Một Stablecoin đã được Chứng Minh Chính Thức về thuật toán được bảo chứng bằng tiền mã hóa.

Bài nghiên cứu này mô tả Djed, một giao thức stablecoin theo thuật toán hoạt động giống như một ngân hàng tự quản mua và bán stablecoin với một mức giá trong phạm vi được gắn với giá mục tiêu. Nó được hỗ trợ bởi tiền mã hóa theo nghĩa là ngân hàng giữ một loại tiền mã hóa dễ bay hơi trong kho dự trữ của mình. Khoản dự trữ được sử dụng để mua stablecoin từ những người dùng muốn bán chúng. Và doanh thu từ việc bán stablecoin cho người dùng được lưu trữ trong khu dự trữ.

Bên cạnh stablecoin, ngân hàng cũng giao dịch dự trữ để tự huy động vốn và duy trì tỷ lệ dự trữ lớn hơn đáng kể. Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, đây là giao thức stablecoin đầu tiên mà các tuyên bố về tính ổn định được tuyên bố và chứng minh một cách chính xác và toán học. Hơn nữa, các tuyên bố và bằng chứng của chúng được xác minh chính thức bằng cách sử dụng hai kỹ thuật khác nhau: kiểm tra mô hình giới hạn, để tìm kiếm đầy đủ các ví dụ phản đối các tuyên bố; và chứng minh định lý tương tác, để xây dựng các chứng minh chính thức chặt chẽ bằng cách sử dụng một trợ lý chứng minh với các tính năng chứng minh định lý tự động.


Picture