Skip to main content

Token gốc (native token)

Token gốc là một tính năng mới cho phép giao dịch nhiều tài sản trên Cardano. Người dùng có thể giao dịch với ADA và số lượng không giới hạn token do người dùng xác định (tùy chỉnh) gốc.

Hỗ trợ token gốc mang lại những lợi thế khác biệt cho các nhà phát triển: chẳng hạn như không cần sử dụng hợp đồng thông minh để tạo ra các token tùy chỉnh, giúp loại bỏ một lớp phức tạp bổ sung và khả năng xảy ra lỗi thủ công vì sổ cái xử lý tất cả các chức năng liên quan đến token.

Tính năng token gốc mở rộng cơ sở hạ tầng kế toán hiện có được xác định trong mô hình sổ cái (ban đầu chúng được thiết kế chỉ để xử lý các giao dịch của ADA) để phù hợp với các giao dịch sử dụng nhiều loại tài sản. Những nội dung này bao gồm ADA và nhiều loại token tùy chỉnh do người dùng xác định.

Đọc thêm về token gốc và cách chúng so sánh với ADA và ERC20 và xem video giải thích token gốc.

Sổ cái đơn tài sản

Sổ cái tiền mã hóa chỉ theo dõi duy nhất một loại tài sản được gọi là sổ cái đơn tài sản. Ví dụ, sổ cái của blockchain Bitcoin là sổ cái đơn tài sản.

Hỗ trợ đa tài sản (Multi-Asset - MA)

Một blockchain có hỗ trợ việc theo dõi chuyển nhượng và sở hữu các loại tài sản khác nhau trên sổ cái của nó thì được gọi là blockchain hỗ trợ sổ cái đa tài sản. Với Cardano, chức năng này được cung cấp bởi tính năng token gốc.

Tính năng này mở rộng cơ sở hạ tầng kế toán hiện có được xác định trong mô hình sổ cái, được thiết kế để xử lý các giao dịch chỉ dành cho ADA, nhằm đáp ứng các giao dịch sử dụng đồng thời nhiều loại tài sản. Những nội dung này bao gồm ADA và nhiều loại token tùy chỉnh do người dùng xác định.

Hỗ trợ MA gốc (native) so với không gốc (non-native)

Một số sổ cái tiền mã hóa có hỗ trợ tích hợp để theo dõi quyền sở hữu và chuyển nhượng nhiều loại tài sản. Loại hỗ trợ MA này được gọi là gốc (native). Chức năng sổ cái MA của Cardano là gốc.

Nếu một nền tảng tiền mã hóa có chức năng hợp đồng thông minh đủ mạnh, thì có thể theo dõi các tài sản nhưng không có hỗ trợ kế toán sổ cái. Điều này được thực hiện bằng giải pháp lớp 2 được xây dựng bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh. Loại hỗ trợ MA này không phải là gốc (non-native). Số cái của blockchain Ethereum là loại này.

So sánh token gốc với token ERC20

ERC20 là một tiêu chuẩn token Ethereum, được sử dụng rộng rãi cho mục đích phát hành token trên các nền tảng khác nhau hiện nay. Điểm đặc biệt của loại token này nằm ở chỗ nó có thể đại diện cho giá trị và phục vụ cho các mục đích như thanh toán, chuyển giá trị, trao đổi, phần thưởng hoặc khuyến khích, quyền truy cập vào các dịch vụ và sản phẩm, đại diện cho quyền biểu quyết, v.v. Ngoài ra, các token này có thể giữ cả các tính năng tiện ích và bảo mật, mở ra một loạt các trường hợp sử dụng có thể cho các doanh nghiệp, ứng dụng và doanh nghiệp.

Trên Cardano, người dùng có thể tạo token gốc sẽ phục vụ các mục đích nêu trên và ngoài ra, có thể tạo tài sản duy nhất (không thể thay thế) đại diện cho giá trị như bất động sản hoặc quyền trí tuệ, chẳng hạn (trong Ethereum, chức năng này yêu cầu một tiêu chuẩn riêng biệt, ERC721).

Không giống như token ERC20, việc theo dõi và hạch toán token gốc được hỗ trợ bởi sổ cái gốc (token ERC20 yêu cầu hợp đồng thông minh để đạt được điều tương tự). Một lợi ích quan trọng của việc sử dụng token gốc là chúng không yêu cầu hợp đồng thông minh chuyển giá trị của chúng và có thể được chuyển cùng với các loại token khác. Ngoài ra, không giống như ERC20, token gốc không yêu cầu phí chuyển tiền đặc biệt hoặc logic xử lý sự kiện bổ sung để theo dõi các giao dịch.

Một ưu điểm khác của token gốc so với ERC20 là tính bảo mật. Các token ERC20 đã được chứng minh là dễ bị tổn thương trước một loạt các vấn đề bảo mật. Điều này được điều kiện bởi thực tế là việc tạo token ERC20 yêu cầu sửa đổi thủ công tiêu chuẩn hợp đồng, điều này có thể dẫn đến lỗi và các lỗi có thể xảy ra. Việc tạo và giao dịch token tự nhiên loại bỏ khả năng xảy ra lỗi của con người, vì bản thân sổ cái xử lý logic token. Ngoài ra, các lỗ hổng quá mức và thiếu luồng hiện diện cho ERC20 được loại bỏ đối với các token gốc, vì ngôn ngữ kịch bản của Cardano không có số nguyên có kích thước cố định và bản thân sổ cái (chứ không phải mã người dùng ERC20) theo dõi chuyển động của token.


Picture