Skip to main content

Khả năng tương tác

Khả năng tương tác (Interoperability) là khoảng hai hoặc nhiều blockchain tương tác để di chuyển nội dung và dữ liệu qua lại. Điều này thường đạt được bằng cơ chế hai chiều được gọi là cầu nối (bridges).

Các chuỗi tương tác có thể theo mối quan hệ đối xứng hoặc bất đối xứng. Hai chuỗi chính tương tác với nhau (ví dụ như Ethereum và Cardano) tạo thành trường hợp đối xứng. Chuỗi chính và một chuỗi phụ tương thích với nhau tạo thành trường hợp bất đối xứng.

Trong trường hợp đối xứng, nếu một chuỗi chết, chuỗi kia không bị ảnh hưởng. Tình hình khác với trường hợp không đối xứng, bởi vì sidechain phụ thuộc vào chuỗi chính, chứ không phải ngược lại. Nếu sidechain chết hoặc bị xâm phạm, đặc tính tường lửa thường bảo vệ chuỗi chính khỏi bị tổn hại. Tuy nhiên, nếu chuỗi chính bị xâm phạm, sidechain thường sẽ không thể hoạt động an toàn nữa. Tuy nhiên, hậu quả chính xác phụ thuộc vào bản chất của sự phụ thuộc của sidechain vào chuỗi chính.

Blockchain chính và các thuộc tính của nó (như thông lượng và tỷ lệ) đại diện cho lớp 1. Sidechains và các giải pháp ngoài chuỗi (như ZK-rollups) chạy độc lập cùng với blockchain chính được gọi là giải pháp lớp 2.

Đọc thêm

Các bài viết về Khả năng Mở rộng


Picture