Skip to main content

Nhóm cổ phần - Pool

Nhóm cổ phần (Stake Pool) là một node mạng chứa ADA ('cổ phần') kết hợp của một số người ủy quyền. Nhóm cổ phần mang lại phần thưởng cho những chủ sở hữu ADA chọn ủy quyền ADA của họ cho họ. Các nhóm cổ phần được sử dụng để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể tham gia vào Cardano Blockchain, bất kể kinh nghiệm kỹ thuật hoặc tính khả dụng để giữ cho một node hoạt động. Các nhóm liên quan này tập trung vào việc bảo trì và nắm giữ sự kết hợp của các bên liên quan khác nhau trong một thực thể duy nhất. Các nhóm cổ phần chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch sẽ được đưa vào sổ cái, cũng như tạo ra các khối mới.

Các nhóm cổ phần có thể là công cộng hoặc tư nhân. Bất kỳ người dùng Cardano nào cũng có thể ủy quyền ADA cho các nhóm công cộng. Tuy nhiên, các nhóm cổ phần tư nhân chỉ mang lại phần thưởng cho chủ sở hữu của họ.

Truy cập trang này để biết thêm thông tin về các nhóm cổ phần.


Picture