Skip to main content

Cardano hoạt động như thế nào

Blockchain Cardano được coi là lớp hạ tầng cơ sở (Layer 1). Kiến trúc Cardano gồm có ba lớp:

  • Lớp đồng thuận (Consensus layer)
  • Lớp sổ cái (Ledger layer)
  • Lớp mạng (Network layer)

Lớp đồng thuận

Lớp này thực hiện hai chức năng cơ bản:

  • Chạy giao thức đồng thuận Ouroboros. Lớp này đưa ra các quyết định như áp dụng các khối, lựa chọn giữa các chuỗi cạnh tranh (nếu có) và quyết định khi nào sản xuất các khối của riêng nó; và
  • Duy trì tất cả các trạng thái cần thiết để đưa ra các quyết định được thực hiện trong lớp đồng thuận.

Lớp sổ cái

Lớp này chỉ định:

  • Trạng thái của sổ cái trông như thế nào; và
  • Sổ cái phải được cập nhật như thế nào cho mỗi khối mới.

Lớp sổ cái chỉ bao gồm các chức năng thuần túy chỉ định sự chuyển đổi giữa các trạng thái sổ cái kế tiếp, như bắt nguồn từ các quy tắc sổ cái chính thức, bằng cách sử dụng mô hình kế toán UTXO mở rộng (EUTXO). Các chuyển đổi trạng thái được thúc đẩy bởi tập hợp các giao dịch có trong các khối Cardano và bởi các sự kiện chính như chuyển đổi ranh giới kỷ nguyên và các sự kiện tổ hợp hard fork.

Lớp đồng thuận không cần biết bản chất chính xác của trạng thái sổ cái, cũng như nội dung của các khối, ngoài một số trường tiêu đề cần thiết để chạy giao thức đồng thuận.

Lớp mạng

Lớp này duy trì các kết nối giữa tất cả các node phân tán trong mạng Cardano, nhận các khối mới từ mạng khi chúng được tạo ra bởi các node tạo khối, xây dựng các giao dịch mới được đúc thành khối và truyền khối giữa các node.

Tìm hiểu thêm về Layer và khả năng mở rộng

Các bài viết về Layer 1 & Layer 2


Picture