Skip to main content

Cam kết Phi tập trung

Phi tập trung là một trong những động lực chính của Cardano, được xây dựng xung quanh ba trụ cột trung tâm:

  • Sản xuất khối & sự đồng thuận (Block production & consensus)
  • Mạng lưới (Networking)
  • Quản trị (Governance)

Ba yếu tố này kết hợp với nhau tạo thành một môi trường phi tập trung hoàn toàn, nơi quyền lực chuyển từ các thực thể độc quyền sang cá nhân. Phi tập trung hóa giải tán sự tập trung quyền lực bằng cách cho phép các đồng nghiệp đưa ra lựa chọn và quyết định, đồng thời trả lại quyền sở hữu thông tin cá nhân cho người dùng.

Vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, quá trình sản xuất khối của Cardano trở nên hoàn toàn phi tập trung. Vào ngày đó, cộng đồng nhà điều hành nhóm cổ phần (SPO) bắt đầu sản xuất 100% khối mới . Đây là một cột mốc quan trọng trên con đường đến điểm đến cuối cùng của Cardano; việc tạo ra một nền tảng được vận hành và kiểm soát hoàn toàn, dân chủ thông qua cộng đồng toàn cầu gồm các SPO, nhà phát triển và chủ sở hữu ada. Công nghệ


Picture