Skip to main content

Bộ tổ hợp hardfork

Hardfork có xu hướng là các sự kiện 'đau thương' vì nó thường khiến các blockchain bị phân tách ('fork'), làm cho blockchain 'cũ' không hợp lệ, cùng với lịch sử giao dịch, giao thức, v.v.

Bộ tổ hợp Hardfork là một công nghệ mã nguồn mở, được thiết kế bởi IOG, thay vì loại bỏ dữ liệu cũ, nó kết hợp hai giao thức thành một giao thức duy nhất. Chúng tôi gọi đây là sự kết hợp tuần tự của hai giao thức vì nó chạy giao thức đầu tiên trong một thời gian và tại một thời điểm nào đó, nó chuyển sang giao thức thứ hai. Chuỗi Cardano hiện tại kết hợp các khối của các giai đoạn phát triển sau: Byron, Shelley, Allegra, Mary và Alonzo. Sau khi chuyển đổi trong tương lai, nó cũng sẽ kết hợp các khối Goguen, Basho và Voltaire - tất cả đều là một thuộc tính duy nhất.

Chúng tôi đã sử dụng thành công công nghệ này cho tất cả các Hardfork mà Cardano đã trải qua (ngoại trừ công nghệ đầu tiên, nơi Cardano chuyển từ Ouroboros Classic sang Ouroboros BFT).


Picture