Skip to main content

Mithril

Mithril là một nỗ lực nghiên cứu và kỹ thuật do IOG thực hiện nhằm tăng cường hiệu quả và tốc độ đồng bộ hóa dữ liệu, khởi động trạng thái và các vấn đề về niềm tin trong các ứng dụng blockchain. Là một phần của giai đoạn phát triển Basho, Mithril hiện đang được phát triển để áp dụng như một giao thức trên Cardano.

Đồng bộ hóa dữ liệu và khởi động trạng thái là không thể thiếu để đảm bảo tính chính xác của các hoạt động trên blockchain. Đối với một số thông điệp hoặc hành động nhất định, điều quan trọng là một số bên liên quan cụ thể phải cung cấp chữ ký mật mã của họ.

Đối với trường hợp cơ sở, chúng tôi chuyển từ số lượng người tham gia tuyến tính (không có Mithril) sang số logarit (với Mithril), hiệu quả hơn. Điều này có nghĩa là số lượng người tham gia cần đồng ý về hoạt động càng cao thì việc tổng hợp hiệu quả chữ ký của họ càng trở nên phức tạp. Trong một kịch bản cơ sở, để giả định một chữ ký nói cho đa số các bên liên quan, mọi bên liên quan cần phải ký vào thông điệp cá nhân thích hợp. Điều này dẫn đến sự chậm trễ về khả năng mở rộng và tốc độ.

Mithril đã được thiết kế để giải quyết những vấn đề này và đảm bảo đồng bộ hóa dữ liệu và trạng thái hiệu quả trong khi vẫn duy trì các cài đặt bảo mật nghiêm ngặt. Nói một cách đơn giản, Mithril cho phép nhiều ứng dụng khác nhau hoạt động nhanh hơn trên blockchain. Tập hợp của Mithril không yêu cầu người ký phối hợp với những người ký khác để tạo ra chữ ký: họ có thể ký độc lập và bất kỳ ai cũng có thể thực hiện tổng hợp, ngay cả ở thời điểm sau đó. Sơ đồ chữ ký cũng cho phép các bên liên quan khác nhau chỉ xác thực một điểm kiểm tra nhất định của chuỗi (trong đó 'điểm kiểm tra' là trạng thái của chuỗi tại một thời điểm nào đó, cộng với các bằng chứng Mithril để hỗ trợ điều đó) mà không cần xem qua toàn bộ lịch sử giao dịch của trạng thái nhất định . Điều này dẫn đến khởi động trạng thái chuỗi nhanh.

Nhìn chung, giao thức này cũng có lợi cho các ứng dụng khách nhẹ như ví nhẹ cần hoạt động nhanh mà không cần đồng bộ hóa chuỗi đầy đủ. Chữ ký Mithril cũng có thể hữu ích cho việc xác minh kiểm đếm nhẹ hoặc ra quyết định quản trị tiền điện tử. Khi được áp dụng cho các máy khách node đầy đủ như Daedalus, Mithril có thể tăng cường đồng bộ hóa dữ liệu node đầy đủ, đảm bảo tốc độ và giảm mức tiêu thụ tài nguyên.

Xem thêm
  1. Các bài viết về Mithril
  2. Tài liệu về Mithril có thể tìm thấy tại đây

Picture