Skip to main content

EUTXO và Accounting

Sổ cái (leger) của blockchain có hai mô hình chính Accounting (kế toán) và UTXO (Giao dịch Đầu ra Chưa sử dụng).

  • Bitcoin sử dụng mô hình sổ cái UTXO.
  • Ethereum sử dụng mô hình sổ cái Accounting.
  • Cardano sử dụng mô hình sổ cái eUTXO (UTXO mở rộng, chạy được script).

Video sau đây sẽ giúp bạn hiểu đúng về các mô hình sổ cái này.


Picture