Skip to main content

EUTXO

Cardano sử dụng mô hình sổ cái Đầu ra Giao dịch Chưa sử dụng Mở rộng (EUTXO) cải tiến để hỗ trợ đa tài sản và hợp đồng thông minh.

Tải sách Handbook về UTXO

Hợp đồng thông minh là các thỏa thuận kỹ thuật số, được viết bằng mã, có thể được thực hiện mà không cần bên trung gian sau khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Các hợp đồng thông minh làm cho các token không thể thay thế (NFT) và các ứng dụng tài chính phi tập trung trở nên khả thi.

Xây dựng dựa trên mô hình UTXO của Bitcoin, mô hình EUTXO cung cấp một môi trường an toàn và linh hoạt để xử lý nhiều hoạt động mà không gặp lỗi hệ thống. Mô hình này cung cấp khả năng mở rộng và quyền riêng tư tốt hơn, cũng như logic giao dịch đơn giản hơn, vì mỗi UTXO chỉ có thể được sử dụng một lần và toàn bộ, điều này làm cho việc xác minh giao dịch đơn giản hơn nhiều.

EUTXO cung cấp những lợi thế độc đáo so với các mô hình kế toán khác. Việc xác thực giao dịch thành công hay thất bại chỉ phụ thuộc vào bản thân giao dịch và các đầu vào của nó chứ không phụ thuộc vào bất kỳ thứ gì khác trên blockchain. Do đó, tính hợp lệ của giao dịch có thể được kiểm tra ngoài chuỗi, trước khi giao dịch được gửi đến blockchain. Một giao dịch vẫn có thể không thành công nếu một số giao dịch khác đồng thời sử dụng đầu vào mà giao dịch đang mong đợi, nhưng nếu tất cả các đầu vào vẫn còn, giao dịch được đảm bảo thành công.

Đọc thêm Bài viết chuyên sâu

Các bài viết về UTXO


Picture