Skip to main content

Giới thiệu chuyên mục CIP

CIP là từ viết tắt của Cardano Improvement Proposal (Đề xuất Cải tiến Cardano). Đây là một quy trình cho phép cộng đồng đưa ra các đề xuất nâng cấp và cải tiến lớn, cùng nhau thảo luận, chỉnh sửa, hoàn thiện và bỏ phiếu đồng thuận.

📄️ Danh sách các CIP

Đề xuất Cải tiến Cardano (CIP) là một tài liệu thiết kế chính thức dành cho cộng đồng Cardano, cung cấp thông tin hoặc mô tả một tính năng mới cho mạng Cardano, các quy trình hoặc môi trường của nó một cách ngắn gọn và đầy đủ về mặt kỹ thuật. Trong CIP này, chúng tôi mô tả CIP là gì, quy trình CIP hoạt động như thế nào và người dùng nên đề xuất, thảo luận và cấu trúc một CIP như thế nào.